Проповедта на Давид

Из книгата на Гад пророка

 

mystic flower

 

Преди около месец гледах видео клип в Ютюб относно загадките на Библията. Трябва да си призная, човекът който го бе направил, от моя гледна точка се бе постарал да представи някаква информация, но в крайна сметка нещата не са такива каквото той ги говореше. Ако трябва да съм съвсем точен, мен ме озадачи, споменаването за това че според него книгата на Гад Пророка е изгубена книга, такава която според него вече я нямаше. Моменталната ми реакция бе „Та аз я имам на лаптопа от поне от една година!“. В мрежата може да бъде намерена самата книга, но не и на български език. Историята на написването и също е ясна, общо взето се появява в края на 19 век, някой казват, че всъщност Ватикана е потвърдила донякъде автентичността и като е извадила древни текстове от архивите си, които донякъде са я потвърдили, но към момента не съм търсил подобна информация, съответно не мога да го твърдя. Това което мога да споделя обаче е че самата книга съдържа 14 глави от които в последните няколко седмици съм превел 10 глави, надявам се до седмица да преведа и останалите т.е. имам едни 120 страници текст. Половината от който е на английски език другата е превод.

Превода е от английски, защото все още иврита не ми се отдава, даже не съм започнал да го уча, та едва ли в скоро време ще мога да твърдя, че превода е точен. Така или иначе става въпрос за религиозно учение и книга, то има своя традиция т.е. неща на които учи. Предполага се, че това важи и за самата Библия.

Днес всъщност преведох глава 8 от тази книга и реших да я споделя с вас. Тя съдържа 21 стиха и е много конкретна какъв е Завета на Давид, който той споделя с народа на Израел по време на проповед.

Реших, че е добра идея да го споделя защото е възможно да се съгласите, че учението/вярата/религията на Давид са признати. Все пак именно на него Бог, обещава, че от бащиният му корен ще се роди Месията т.е. тук си имаме работа с някой, който Бог е признал за свой пред всички и едва ли някой религиозен човек може да го отрече. Без коментар за всички онези, които ще отрекат нещо подобно, поне според текста.

В червено е текста който имам, като съм събрал няколко стиха в едно, след което следва преводът на български. В края ще има много бърз коментар относно текстът.

Глава 8 

Between 2908-2924 AM, 1017-1001 BC

1The LORD appeared unto David when he was old and said to him: “Behold, I am with you, and I am your God, and behold, My covenant is with you; do not be afraid, nor discouraged, because your God is your helper.”

2 And David bowed down to the LORD and rejoiced in his heart.

3And the LORD said: “Speak these words in My name to the people and make sure they understand and obey so that they will live. If they do, I will no longer be angry with them.”

4And the LORD put His words in his mouth.

1.Бог се яви на Давид в старостта му и му каза: „Виж, аз съм с теб, аз съм Бог твой, виж, Моят завет е с теб; не се страхувай и обезкуражавай, защото твоят Бог е твой спасител.“

2. Давид се поклони на Бог и се възрадва в сърцето си.

3. Бог каза: „Кажи това от Мое име на хората и се увери, че разбират и се подчиняват за да живеят. Ако го направят, Аз няма да тая гняв/ярост към тях.

4. Така Бог постави Словото си в неговата уста.

5Then David assembled all Israel in Jerusalem, and he made a pulpit of wood for himself and he stood upon it and addressed all the people. He opened his mouth and said: David’s teaching

6 “Hear, O Israel, your God and my God is one, the only one, and unique; there is no one like His individuality. He is hidden from everyone; He always has been and always will be [eternal]. He fills His creation, but His creation does not fill Him. He sees everything, but is not seen; He knows the future and reveals it to mankind, for He is the never-ending God, and there is no end to His presence, power and truth; whole worlds are full of His glory.

7 He gave each person free choice: if one person wants to do good, he will be helped, but if a person wants to do evil, he will find a way.

8As for us, we will worship our God who is our King, our Lord, and our Savior, with love and awe. For your wisdom begins with the fear of the LORD and if you truly understand Him, you will depart from evil.

9Remember and obey the Law of Moses, the man of God, so that you will live a blessed life all of your days.

10 Ask your fathers, and they will teach you, ask your elders, and they will instruct you.

11 Do not just listen to the Law, but be strong and valiant to obey all of it.

12Hearing is like the seed, but a deed shows that the seed has taken root in you. It then becomes a tree of belief which produces the fruit of true righteousness.

13 What becomes of a smelly rotten seed if no root will come out of it?

14So, hurry. Be quick to hear and act. For if you are a true seed, if you have belief and righteousness, then the LORD will bless you all with peace.

15 Live in peace with each other. Love the deeds, and those created in the image of the LORD like your own selves,

16 because it is a sign that you love the Creator, if you love His creation.

17 You cannot take hold of the one but withdraw your hand from the other. Love the LORD and also man so that it will be well with you all the days of your life.”

18 David raised his voice, and lifted his hands toward heaven, and said: “LORD, O God, the God of the spirits of all flesh, God, merciful and gracious, guard Israel forever.

19Save Your people, and bless Your inheritance, and tend to them, and uphold them forever.”

20And all the people called out: “Amen, amen.”

21And David sent the people away and they went home peacefully.

5. Давид събра Израел в Йерусалим, направи амвон от дърва за себе си и застана на него и се обърна към хората, проповяда/каза: Учението/проповедта на Давид

6. „Чуй, О Израел, твоят Бог и моят Бог са едно и също, Той е единствен и уникален; няма никой като Неговата индивидуалност. Той е скрит за всички; Той винаги е бил и винаги ще бъде. Той изпълва творението си, но Неговото творение не Го изпълва. Той вижда всичко, но никой не Го е виждал/видял. Той знае бъдещето и го разкрива пред светът, защото Той е вечният Бог и Неговото присъствие е безкрайно, силно и истинно; всички светове са пълни с Неговата слава.

7. Той дава на всеки човек свободен избор: ако човек иска да направи добро, ще му се помогне, но ако човек иска да направи зло, ще намери начин.

8. Колкото до нас, ние ще служим на нашият Бог, Който е наш Цар, Господар и Спасител, с любов и страхопочитание. Защото мъдростта ви се заражда/започва със страхът от Бог и ако вие го разбирате, то ще избягате/отделите от злото.

9. Помнете и се подчинявайте на Мойсеевите закони, Божият човек, за да живеете благословен живот през дните на живота си.

10. Питайте бащите си и те ще ви научат, питайте старейшините и те ще ви дадат инструкции.

11. Не слушайте просто Закона, но бъдете силни и храбри в спазването му.

12. Да чуваш е като семето, но делото показва дали семето е направило корен във вас. То става дърво от вяра, което ражда плод от истина и праведност.

13. Какво става от смрадливо и развалено семе, нима от него ще излезе корен?

14. Бързайте. Бъдете бързи в чуването и в делата. Защото вие сте истинското семе, ако вие имате вяра и правда, тогава Бог ще ви благослови всички с мир.

15. Живейте в мир един с друг. Обичайте делата и тези сътворени в подобието Божие като вас самите.

16. Защото това е знак, че обичате Твореца, ако вие обичате Неговото творение.

17. Не можете да държите един а да се откажете от друг. Обичайте Бог , но също така и човекът, за да сте добре през дните на животът си.“

18. Давид извиси гласът си и вдигна ръцете си към небесата и каза: „ Господарю, Боже, Боже на душите, Боже, милосърден и милостиви, пази Израел во веки.

19. Спаси Твоят народ и благослови Своето наследство и се грижи за тях и ги подкрепяй завинаги.“

20. Всички хора казаха: „Амин, амин.“

21. Давид изпрати хората и те си тръгнаха с мир.

Както можете сами да прочетете, главата не е много голяма, но „говори“ много. Първо едва ли има религиозен човек, който да не знае кой е Давид и какво е обещанието към него, а именно. Бог обещава, че от Есеевият корен т.е. този на баща му ще се роди Месията.

Второ, ако вие сте чели Библията или сте християнин то предполагам вярвате в Христос, то неговият завет е абсолютно същият. Всъщност по – голямата част от Библията говори именно за това, дори самият Христос. Той не говори за това как 3 е равно на 1 или 1 е равно на 3. Най – добрият пример който мога да ви дам е коя заповед е най- голяма, а именно да обичаш Бог с цялото си сърце и душа. Той, Христос не казва, обичайте мен, а Него, Бог т.е. модерната религия не е нищо повече от лицемерие или глупост, защото не твърди/ учи/ проповядва нищо подобно, дори напротив.

Трето, стих 7 Той дава на всеки човек свободен избор: ако човек иска да направи добро, ще му се помогне, но ако човек иска да направи зло, ще намери начин.“ е коренно различен само по себе си, до степен където показва колко различно е учението от това на което ви учат. В естеството си казва, че на човекът му е разрешено да прави каквото си иска т.е. да говори каквото си иска, да действа както си иска, защото имаме свободен избор и това няма нищо общо с т.нар. Божи план. Стих 8, Колкото до нас, ние ще служим на нашият Бог, Който е наш Цар, Господар и Спасител, с любов и страхопочитание. Защото мъдростта ви се заражда/започва със страхът от Бог и ако вие го разбирате, то ще избягате/отделите от злото.“

Колко по – точно може да бъде казано. Мъдростта идва след страхът! Страхът вероятно е преди нея, защото би трябвало първо да обичаш Някого/Нещо, ако сте религиозен това би трябвло да е Бог или ако трябва да съм напълно откровен то в Библията това е Отца. Не просто/само да го изгуби, а дори това, че в крайна сметка ще бъде наказан от някой с власт над неговата лична. Това е учение, което говори, че за нас е добре да избягваме злото и да вършим зло, защото според тях ще платим цена.

Нима нас не ни учат, че ние веке сме спасени, че не е необходимо да правим каквото и да е? Нима това не е най – големият абсурд, който може някой да си позволи да говори? Къде в тоя живот можеш да получиш/ добиеш нещо на база „нищоправейки“?

Четвърто и не по значение. Казва да се спазват Мойсеевите закони. Между другото според Библията това не е неговото име, а е Моше, но както и да е. Нима има нещо писано, някога, някъде по чисто от именно тези закони? Само да припомня именно Бог сам ги пише тях, поне така пише в Библията! Но инак вие/Ние сме спасени на база вяра в това което говори отче/пастир/свещенник/проповедник, който твърди, че знае „Истината“ въпреки, че тая негова „Истина“ противоречи на Първата Заповед. Нима тя не е конкретна и ясна. Нима Христос/Месията не е ясен и конкретен? Нима тук в тази глава от книгата на Гад пророка не е пределно ясно? Ако вие, така нарекли себе си, религиозни хора, не можете да видите този пределно ясен текст, то вие сте хора с отворени очи, но всъщност не виждате нищо.

Текста го споделям защото смятам, че спазва традиция и отношение към религията преди всичко. Ако смятате, че не съм коментирал достатъчно, ще сте прави, в момента само загатвам, но в скоро време то ще бъде представено в пълният си вариант в книга. Именно там смятам да сложа голямата, част, поне що се отнася текста в книгата на Гад пророка. Сам за себе си той преставя религиозно учение, което е същото в Танаха (Старият Завет) и донякъде в Новият Завет, поне нещата които е говорел Йешуа Месията (Исус не е неговото име, а Христос е преведено на гръцки от Мешиах или Месията на български).

Ако текста представлява интерес за вас, пишете ми и ще ви го предоставя без да търся от вас каквото и да е. Имам в предвид варианта с който разполагам, този от който превеждам, не моят превод т.е. ако смятате, че можете да го преведете по – добре, което е напълно възможно или смятате, че можете да напишете книга пишете ми и ще ви го дам напълно безплатно. Инак има го и е нета!

Мисълта ражда Идеи!

Идеята е вечна!

Нека мисълта бъде с ТеБ!

cropped-nines.pngCategories: Бог и Човекът

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: